องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 
 
 นางวาสนา  ดวงมาลา นางรัชดาภรณ์  สีแข่นไตร  นางสาวจันทร์เพ็ญ  กมลคร
 ครูชำนาญการ ครู  ครู

 

นางรัศมี เสนงาม  

ผู้ดูแลเด็ก  

 นางสาวรัตติยาภรณ์  ภูมิพิพัฒน์
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชนะชัย  พลพิมพ์
คนงาน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign