องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]25
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 -25670 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]26
23 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ส.ค. 2566 ]32
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]35
25 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดงใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-25670 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]28
26 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]46
27 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]36
28 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]78
29 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]30
30 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]32
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]30
32 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]43
33 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ [ 2 มี.ค. 2566 ]63
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) [ 22 ก.พ. 2566 ]53
35 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]53
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.พ. 2566 ]54
37 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]73
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]56
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]50
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]53
 
|1หน้า 2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign