องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 10 พ.ค. 2565 ]98
22 ประชาสัมพันธ์การออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแดง [ 9 พ.ค. 2565 ]83
23 ประกาศผลการประกวดคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 6 พ.ค. 2565 ]89
24 หลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 2 พ.ค. 2565 ]93
25 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2565 ]156
26 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]160
27 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]180
28 การลดการใช้พลังงานของ อบต.หนองแดง [ 5 ต.ค. 2564 ]86
29 ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองแดง [ 19 ธ.ค. 2561 ]203
30 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทอสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจัดเก็บรายได้ 14 ธ.ค. 61 [ 14 ธ.ค. 2561 ]264
31 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]332
32 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 26 ต.ค. 2561 ]198
33 ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 26 ต.ค. 2561 ]165
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 19 ต.ค. 2561 ]168
35 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]143
36 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]158
37 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 12 ต.ค. 2561 ]248
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต. [ 28 ก.ย. 2561 ]199
39 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแดง [ 27 ก.ย. 2561 ]315
40 สรุปบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]209
 
|1หน้า 2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign