องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำโดยนายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และคณะบุคลากร ได้จัดกิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำโดยนายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และคณะบุคลากร ได้จัดกิจกรรม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

เพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปโภค และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในพัฒนาวัด

ตามแนวทาง ๓ - ๕ - ๗ - ๙ คือ ๓ พันธกิจ ๕ ส. ๗ ขั้นตอน ๙ พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

สุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดคววมเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมซน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพูวัดสายทอง โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง และภาคีความร่วมมือในพื้นที่ตำบลหนองแดง เพื่อร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย์ใช้กลไกของโครงการ

เป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. ดำเนินการ ๓ พันธกิจ

- พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ

- พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้

- พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญา

๒. ดำเนินการสร้างสุขลักษณะทางปัญญาด้วยแนวทาง ๕ ส.

- สะสาง

- สะดวก

- สะอาด

- สร้างมาตรฐาน

- สร้างวินัย

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงขอขอบคุณในความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

2023-11-10
2023-10-27
2023-10-09
2023-10-06
2023-09-26
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-30
2023-08-25
2023-08-24