องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ของ อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ของ อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงตนได้อย่างมีความสุขทั้งในครอบครัวและองค์กร รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นตามนโยบายของผู้บริหารและทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2023-11-10
2023-10-27
2023-10-09
2023-10-06
2023-09-26
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-30
2023-08-25
2023-08-24